Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Общи условия и правила на „Кей Ви Ти Фесънинг“ GmbH

1. Обхват на приложение, съдържание на услугата

 • 1.1 Компанията „Кей Ви Ти Фесънинг“ GmbH, с адрес: 4030 Линц/Пихлинг, Им Сюдпарк 185 (наричана оттук нататък „Кей Ви Ти Фесънинг“), доставя на своите клиенти стоки и предоставя също така ексклузивни услуги в рамките на действащите Общи условия и правила. Продуктовата гама е конкретно насочена към производството на компоненти и други промишлени изделия, както и към извършването на услуги в областта на инженеринга, техническите консултации, логистиката и пр. Следва да бъдат споменати и доставките на стоки и услуги, които са част от цялостни или частични решения.
 • 1.2 Нашите актуални Общи условия и правила могат да бъдат намерени на уебсайта ни www.kvt-fastening.at/agb. Те са неразделна част от всеки един договор, сключен от „Кей Ви Ти Фесънинг“. Общите условия и правила се прилагат към всички установени от нас делови взаимоотношения. Когато става въпрос за продължаващи бизнес отношения, въпросните  Общи условия и правила важат също и за бъдещи сделки, които не са изрично упоменати.
 • 1.3 Отделните условия или конкретни споразумения са задължителни единствено, когато те са договорени в писмена форма. Мълчанието от наша страна в никакъв случай на бива да се счита за (подразбиращо се) приемане на някакви други правила и условия.
 • 1.4 Клиентът може да се позове на дадена наша услуга, попадаща извън доставката на стоки, само ако тази услуга е била договорена в писмен вид. Редно е да се подчертае, че клиентът е отговорен за монтирането и използването на стоките.
 • 1.5 При издаване на писмена поръчка или потвърждение на такава, както и при писмено потвърждаване на други договорни документи, доставките на наши стоки и услуги ще бъдат окончателно изброени в гореспоменатите документи.
 • 1.6 По смисъла на настоящите Общи условия и правила ние разглеждаме даден документ (включително факсови и PDF документи), подписан от съответния контрагент, за такъв, който е изготвен в писмена форма. Електронните съобщения, изпратени от един договорен партньор до друг, също се признават за писмени документи, като тук необходимото условие е лицето, действащо от името на обслужващата страна, да може да бъде ясно идентифицирано и да носи отговорност по съответния въпрос.
 • 1.7 Запазваме си правото да променяме едностранно Общите условия и правила във всеки един момент. Промените ще бъдат оповестявани чрез изпращане на изменените Общи условия и правила или чрез публикуването им на посочения тук по-горе интернет адрес. Променените Общи условия и правила ще заменят първоначално договорените и ще влязат в сила в деня на тяхното изпращане или публикуване, като те ще станат част от договора, освен ако клиентът не подаде изрично писмено възражение.

2. Оферта и сключване на договор

 • 2.1 Поръчките ще се считат за приети единствено, ако са били писмено потвърдени от наша страна. До този момент нашата оферта ще се води за необвързваща. За да влязат в сила, телефонните, писмените (вкл. и по електронна поща) или устни договорки, допълнения или изменения също ще изискват нашето писмено потвърждение.     
 • 2.2 Нашите оферти са необвързващи. По подобен начин техническите описания и останалите данни в офертите и брошурите са първоначално необвързващи.
 • 2.3   Офертите и прогнозните разходи се изготвят само в писмена форма. Устните прогнозни разходи не представляват обвързваща оферта.
 • 2.4 Офертите и прогнозните разходи подлежат на промяна.
 • 2.5 Офертите и прогнозните разходи се създават въз основа на предоставена от клиента информация, без никаква гаранция за изчерпателност или точност.
 • 2.6 Имаме право да извършваме частични доставки в разумен размер.
 • 2.7 Запазваме си правото да се разпореждаме с предложени на клиента стоки по време на валидността на наша оферта към трети лица (междинна продажба), като клиентът не може да има никакви претенции в резултат на това.
 • 2.8 Когато данните в писменото потвърждение на изготвена от нас поръчка се различават от информацията, съдържаща се в нашите каталози, брошури или други материали, тогава за обвързващи ще се приемат данните в потвърждението на поръчката.

3. Цени и плащане за доставката на стоки и други услуги

 • 3.1 Ако не е договорено нещо друго, нетните суми по нашите фактури ще бъдат дължими за плащане не по-късно от 21 дни след датата на съответната фактура. Не се допуска отстъпка в брой, като тя ще изисква наличие на специално писмено споразумение.
 • 3.2 В случай на забавено плащане ние ще имаме правото да начислим такса за периода от датата, на която въпросното плащане е станало дължимо, до неговото получаване. Ще се прилага действащата между предприемачи законоустановена лихва за парични искове по договори (която лихва за Австрия е 8.58 %, считано от 1-ви януари 2022 г.).
 • 3.3 Всички такси за напомняне/събиране и допълнителни разходи, направени във връзка с неуреденото вземане, следва да бъдат заплатени едновременно с основния дълг.
 • 3.4 В случай, че самата компания „Кей Ви Ти“ се ангажира със задачата да напомня и събира дължими средства, тя ще бъде в правото си да фактурира на клиента еднократна сума в размер на 40,00 евро.
 • 3.5 Клиентът ще има право на прихващане единствено тогава, когато неговите насрещни искове са законно установени, безспорни или са били признати от нас в писмена форма.
 • 3.6 Ако след изпращане на потвърждение за поръчката стане известно, че редовната обработка срещу отворена фактура не е възможна, ние ще имаме правото да настояваме за предварително погасяване на цялото или на по-голямата част от дължимото плащане за поръчаните стоки или да извършим доставка срещу плащане в брой при получаване на пратката.
 • 3.7 Ако клиентът се оттегли от договора без основателна причина, той ще трябва под формата на еднократно обезщетение да възстанови 30 % от продажната цена на стандартните търговски стоки. Клиентът ще има привилегията да докаже, че не е понесена никаква загуба или че нейното ниво е значително по-ниско от гореспоменатата еднократна сума. От своя страна ние си запазваме правото да предоставим доказателства за това, че понесената от нас загуба е по-голяма. Клиентът може да упражни правото си на задържане само когато неговият насрещен иск се основава на същото договорно отношение. Правото на анулиране не съществува при договорите, касаещи стоки по специални поръчки на клиента. В тези случаи клиентът е длъжен да заплати договорената цена в пълен размер.
 • 3.8 Всеки клиент получава индивидуално определен кредитен лимит, като превишаването на депозирания кредитен лимит е възможно да доведе до забавяне на доставките. В случай на закъснения, дължащи се на това, че клиентът е надвишил кредитния лимит, всички клиентски искове, основаващи се на тези закъснения, ще бъдат отхвърлени.
 • 3.9 Цените на нашите стоки и услуги са винаги без ДДС в съответната валута. Този принцип важи за всички наши ценови листи, поръчки, техните потвърждения и останалите договорни документи.
  Цените се отнасят за 100 броя стоки. Изрично си запазваме правото да правим други договорености със съответните предизвестия. Ценовите колони от 1000 броя са валидни само за индустриални опаковки или насипни продукти. Минималната стойност на една доставка е 150 евро или нейната равностойност в друга валута. Ако нетната стойност на стоките падне под минимума от 150 евро на поръчка, ние ще начислим допълнителна такса в минимален размер от 19 евро. За отворени пакети също се начислява малка допълнителна такса. Предоставяме всякакви основни намаления за пратка на стойност 200 евро или нейната равностойност в друга валута.
 • 3.10 Запазваме си правото да коригираме цените, ако пазарните условия претърпят съществени промени или са налице съответни ценови колебания. Предложените цени са обвързващи, ако и до степента до която клиентът е бил информиран от нас за съответните обвързващи периоди. При повишаване на цените на суровините, както и на производствените и трудови разходи, което повишение е настъпило или е било въведено от датата на потвърждаване на поръчката до датата на доставка, ние ще бъдем в правото си да извършим съответна корекция в цените.
 • 3.11   Нашите стоки се доставят франко завод (EXW), съгласно Инкотърмс 2020. Независимо от това, при организиран от нас превоз транспортните разходи ще бъдат таксувани по фиксирана ставка, съгласно действащата към момента на изпращане тарифа на „Кей Ви Ти Фесънинг“. Опаковането, рециклирането и депонирането се таксуват при постоянна ставка от 7 евро. Специалните условия трябва да бъдат договоряни в писмена форма. Изхвърлянето на опаковката и рециклирането може да бъде безплатно при наличие на лиценз с номер ARA 6535. Опаковъчните и рециклираните материали не подлежат на връщане.
 • 3.12 Фактурите задължително се плащат във валутата, посочена в нашите ценови листи, поръчки, техните потвърждения или останалите договорни документи.

Фактурите задължително се плащат във валутата, посочена в нашите ценови листи, поръчки, техните потвърждения или останалите договорни документи.

 • 4.1 Размерите и текстовата информация, както и илюстрациите в нашите документи не са обвързващи. Нашите брошури, каталози (вкл. електронни магазини), поръчки, технически документи и друг вид техническа информация следва да бъдат изрично споменати.
 • 4.2 Не носим отговорност за коректността и изчерпателността на документите, изпратени до нас от клиента (особено когато става въпрос за чертежи, спесификации на материали и други документи), като ние също така не сме длъжни да проверяваме тяхната коректност и изчерпателност.
 • 4.3 В допълнение към това, клиентът трябва да гарантира, че изпратените до нас документи (чертежи, спесификации на материали и други документи) не нарушават правата на трети страни. Ако клиентът не изпълни това изискване, той ще трябва да ни освободи от всякакви искове, подадени от въпросните трети страни.

5. Дати и крайни срокове, количество на доставката

 • 5.1 Предложените и приети доставки и техните дати се спазват от нас по възможно най-добрия начин. Те съответстват на наличния капацитет за изпълнение на поръчки и на съществуващите възможности за набавяне на материали към момента на подаване на съответната поръчка или на нейното потвърждение. При доставката на стоки се запазва окончателното приемане на договора от нашите поддоставчици.
 • 5.2 Доставката или нейния период започват със сключването на договор, но не и преди приключването на всички необходими формалности с властите, извършването на плащанията по поръчката и предоставянето на всякакви обезпечения. В началото на доставката или на нейния период договорните страни следва също така да коригират всички основни технически въпроси.
 • 5.3 Договорената доставка и нейните дати или крайни срокове могат да бъдат разумно удължени или отложени, без това да води до повдигане на иск срещу „Кей Ви Ти Фесънинг“ и нейните филиали. Тази разпоредба ще се прилага най-вече в следните случаи:
  • ако не получим необходимата информация за своевременното изпълнение на договора или ако същата бъде впоследствие променена;
  • ако клиентът или някоя трета страна (по-конкретно нашите подизпълнители) са забавили доставките или услугите, които трябва да бъдат предоставени, или поради някаква друга причина закъсняват с изпълнението на своите договорни задължения;
  • при появата на препятствия или при възникването на непредвидени събития в нашите мощности, при клиента или третите страни (нашите поддоставчици), които препятствия и непредвидени събития не могат да бъдат избегнати и се дефинират като форсмажорни последствия, военни действия, международни конфликти, бунтове, недостиг на суровини, оперативни прекъсвания, епидемии, пандемии, стачки и официално наредени затваряния на инфраструктура и компании, като този списък не се счита от нас за изчерпателен.
 • 5.4 Ако доставката или нейната дата не бъдат спазени дори и след изтичането на разумен гратисен период (определян за всеки един отделен случай), тогава клиентът ще бъде в правото си да анулира изцяло или частично договора, ако той още не е изпълнен. Изрично се изключва отговорността за загубата на употреба и за всякакви други щети, причинени от неспазването на датите на доставка и количествата по нея.
 • 5.5 Ако клиентът не приеме доставката, той ще бъде все така длъжен за заплати цялата покупна цена. В този конкретен случай ние ще оставим стоките на съхрание за сметка и риск на клинта (което ще включва складови разходи, такси за обработка, административни разноски и пр.). При отхвърляне на молбата за приемане или получаване на дадена доставка, ние ще имаме правото да унищожим стоките за сметка на клиента или ще ги използваме по всякакъв друг начин.
 • 5.6 В случай на предварително опаковани стоки, които се продават на бройка, средната доставена стойност според метода на произволната извадка трябва да съответства най-малко на номиналния брой артикули. Когато става дума за закрепващи елементи и масово произвеждани части, се счита за обичайна практика доставката да е +/- 10 %. За направени по поръчка продукти ние си запазваме правото да доставим 15 % повече или по-малко стоки, като тези надвишаващи или недостатъчни доставки не могат да бъдат отхвърлени от клиента. В този конкретен случай ще се таксува количеството, което е било действително доставено.
 • 5.7 Ако не е договорено нещо друго, отказаните поръчки ще бъдат приемани най-рано 6 месеца след изтичане на договорния срок, като ние няма да изпращаме искане за приемане или известие за неизпълнение. Ако гореспоменатият период е приключил, ние ще имаме правото по всяко едно време и по наша преценка да фактурираме стоките или да отменим поръчката. В случай на закъсняло приемане отговорността за въздникналата опасност и рискът от загубата на стоките ще бъдат прехвърлени към клиента, считано от датата на уведомлението за готовност за експедиция.

6. Проследимост

Проследимостта на продуктите се гарантира чрез използване на информацията от етикета на опаковката. След доставяне на продуктите до клиента, същият е длъжен да осигури тяхната проследимост обратно към нас.

7. Запазване на правото на собственост, свързано с логистиката имущество

 • 7.1 Доставените стоки остават наша собственост до цялостното погасяване на всички задължения, които са възникнали в резултат на установеното делово взаимоотношение (включително лихви, разходи, данъци, такси, разноски, транспортни разходи и пр.).
  При наличие на текуща сметка собствеността ще се разглежда като гаранция за нашата балансова претенция. Продуктите, подлежащи на запазване на правото на собственост, могат да бъдат продадени от купувача единствено в рамките на обичайни и редовни търговски сделки. В този случай купувачът ще ни преотстъпи произтичащите искове срещу трети лица в размера на нашите претенции, с предимство и с всички съпътстващи права. С настоящото купувачът възлага и ни упълномощава, ако е необходимо, да предявим от негово или от наше име, но за негова сметка, правата по ABGB срещу неговия договорен партньор, като за тази цел той ни прехвърля полагащите му се съгласно ABGB права за упражняване срещу своя контрагент, както и произтичащите от това нови права.
  С настоящото ние приемаме горните прехвърляния и сме съгласни със събирането и предявяването на прехвърлените от купувача искове, което може винаги да бъде отменено. Ако разкрием прехвърлянето, купувачът ще трябва да ни предостави незабавно и за своя сметка цялата информация и всички документи (или копия от тях), които са необходими за предявяване на нашите претенции. Не се допуска прехвърляне на гаранции и обезпечения върху запазените стоки. Купувачът е длъжен веднага да ни информира за всяко едно конфискуване на нашите запазени стоки, както и за нанасянето на повреди върху тях от трети лица.
 • 7.2 При разработване от наша страна на логистични решения за даден клиент или при предоставяне на логистични услуги, кутии, стелажи и други инвентарни артикули за тази цел, същите ще останат наша собственост, освен ако не е договорено нещо друго в писмен вид.

8. Задължения за инспекция, приемане и оповестяване на дефекти

 • 8.1 Нашите доставки на стоки и други услуги трябва да бъдат приети от клиента незабавно или проверени дали отговарят на техническите спецификации и законовите разпоредби. Същото важи и за нашите цялостни или частични решения. При извършване на допълнителни услуги, клиентът трябва също така да провери дали въпросните услуги са били предоставени в съответствие с договореното.
 • 8.2 Всички дефекти в доставяните от нас стоки и услуги трябва да бъдат незабавно докладвани в писмен вид след тяхното установяване, но не по-късно от 8 дни след получаване на стоките или след приключване на работата по обекта, тъй като в противен случай всички искове за обезщетение (включващи и последващи вреди) ще бъдат погасени по давност. Тази клауза ще се прилага и към цялостни или частични решения, както и към изпълнението на други услуги. Скритите дефекти задължително се докладват в писмена форма и описват не по-късно от 8 дни след тяхното откриване.
 • 8.3 Съобщението за наличие на дефект се счита за валидно от юридическа гледна точка, ако е било изпратено в писмен вид преди изтичане на посочения в горния чл. 8.2 краен срок, а неговото изпращане и доставяне могат да бъдат доказани без съмнение. Изпращането с препоръчана поща е достатъчно за осигуряване на това доказателство. Съобщението трябва да съдържа подробно описание на дефекта, както и проба от дефектните стоки. Въпросното съобщение ни дава право да подложим съответния дефект или повреда на проверка от страна на наши собствени служители или на посочени от нас експерти. В рамките на 30 дни след приключване на рекламацията клиентът може да поиска безплатен доклад относно решаването на проблема, като след този период докладът вече става платен.
 • 8.4 В отклонение от горните разпоредби ние освобождаваме клиента от задължението да проверява доставките на стоки, ако той използва предложеното от нас логистично решение.
 • 8.5 В случай на дефекти, към доставяните от нас продукти и услуги ще се прилагат законоустановените ограничителни периоди.
 • 8.6 Предявяването на дефект не исвобождава клиента от неговото задължение за плащане.

9. Гаранция за доставките на наши стоки

 • 9.1 Гарантираме продуктовите параметри единствено съгласно действащите продуктови стандарти DIN, ISO и EN. Тази гаранция включва съответните технически условия за доставка и писмено договорените спецификации, касаещи специфичните за клиента части. Ако клиентът не е изрично декларирал нещо друго в писмен вид, ние ще извършим визуални проверки и оценки на толерансите в размерите, формата и позиционирането съгласно съответните продуктови стандарти, които са обичайни за тази индустрия. По отношение на системните и функционални решения ние гарантираме единствено, че свойствата на продукта отговарят на посочените изисквания за производителност (като например декларация за експлоатационни показатели, работни инструкции и др.).
 • 9.2 При използване на крепежни елементи, които са били термично обработени до твърдост от 360 HV и отгоре, както и при използване на галванизирани крепежни елементи (особено на тези с клас на якост 12,9), съществува риск от забавено и предизвикано от водорода крехко счупване. Този риск е изрично упоменат в международния стандарт ISO 4042. Ако клиентът избере и закупи крепежни елементи, чиито свойства, здравина и производствен процес са изложени на висока вероятност от водородно предизвикана трошливост, тогава той ще поеме целия риск, а ние съответно ще отхвърлим отговорността за това, т.е. всички наши отговорности към клиента относно качеството на продуктите ще бъдат елиминирани. Наред с всичко останало това ще включва щети, изрични или подразбиращи се гаранции, загатнати гаранции за продаваемост или годност за определена цел, като този списък не се счита за окончателен. Ако трети страни (независимо от законовите основания) предявят срещу нас искове, произтичащи пряко или косвено от крехки счупвания на закупените от клиента свързващи елементи, тогава след първото писмено искане клиентът ще ни обезщети в пълен размер за всички свързани с това загуби, задължения, щети, разходи (включително съдебни и адвокатски такси) и всякакви разноски.
 • 9.3 Свойства, които не фигурират в посочените тук по-горе действащия стандарти, ще бъдат гарантирани единствено след тяхното съгласуване в писмена форма. Въпросните стандарти включват също така информация в нашите документи, по-специално в брошурите, каталозите (включително и електронния магазин), в писмено потвърдените поръчки, както и в техническите и останалите документи. Размяната на подизпълнители, които спазват същите продуктови стандарти или доставят по същите спецификации, не представлява промяна в договорните услуги или стоки.
 • 9.4 Не гарантираме пригодността на продуктите по отношение на тяхното използване или областта, в която ще бъдат използвани. Това правило важи най-вече за конструктивните аспекти на стоките. Отговаряйки на въпроси, касаещи конструкцията и/или монтажа, ние разчитаме на предоставена от клиента информация. Нашите данни се базират на теоретични съображения или на резултати от тестове, проведени в лабораторни условия, които е редно да бъдат проверени от клиента в реална среда.
 • 9.5 Ако клиентът заяви извършване на конкретни корекции върху продукта (като например механична последваща обработка или друг вид повърхностни обработки), е възможно свойствата на оригиналния продукт да бъдат променени (механични свойства и по-специално защитата от корозия). Ето защо, ние изключваме всякаква гаранция по отношение на изменените продуктови параметри, посочени в горните членове 9.1 и 9.2, дори когато съответните стандарти се щамповани върху продукта.
 • 9.6 Дори да е договорено писмено, постигането на определени стойности на триене не може да бъде гарантирано, тъй като стойностите на триене варират в зависимост от субстрата, геометрията, партньорите за триене и вида процес на нанасяне на покритието. Производителите на продукти отхвърлят гаранциите за стойност на триене също и поради влиянията, споменати по-горе.
 • 9.7 Всяко едно гаранционно задължение ще бъде анулирано, ако договорените стандарти не са били спазени или продуктите са били променени без нашето изрично съгласие. Има се предвид гореспоменатите стандарти и експлоатационните условия, които са описани или писмено одобрени от нас.
 • 9.8 Изключени от гаранцията са също така и всички дефекти, дължащи се на нормално износване, лоша поддръжка, неправилно третиране или боравене, прекомерен стрес и влияние на трети страни.
 • 9.9 При предоставяне на услуги в областта на инженеринга, техническите консултации, логистиката и пр. ние даваме гаранция за свойствата на продуктите единствено при спазване на разпоредбите на горния чл. 9.1 до чл. 9.7. Това важи и за услуги, които се извършват като част от цялостно или частично решение.
 • 9.10 Не поемаме никаква отговорност при доставка от наша страна на стоки въз основа на подадена от клиента неправилна или непълна информация. По подобен начин ще бъдат изгубени всички гаранционни искове, ако клиентът извърши някакви подобрения или борави по неправилен начин с продуктите.
 • 9.11 В случай, че стоките се окажат дефектни, ние ще предложим безгаранционна доставка на заместващи такива.
 • 9.12 Всички допълнителни гаранционни права за доставки на стоки се отменят по силата на чл. 11.
 • 9.13 Гаранционният срок е 6 месеца след доставка. Презумпцията за дефектност е изключена спрямо предприемачите.

10. Гаранция за останалите ни услуги, гаранции за дълготрайност

 • 10.1 Гарантираме внимателно извършване на нашите допълнителни услуги. При отсъствие на други писмени договорки, които е редно да опишем като обвързващи, ние не можем да гарантираме точността на получените резултати и тяхното тълкуване. Не поемаме никаква отговорност при предоставяне от наша страна на допълнителни услуги, които се базират на подадена от клиента неправилна или непълна информация.
 • 10.2 Когато предлагаме логистични или дигитални решения за монтажни процеси (монтажни решения), ние се ангажираме със спазването на потвърдената оферта. Не даваме гаранция, че логистичното или монтажното решение ще работи без прекъсване или грешки. Всяка една гаранция ще бъде отменена, ако не са спазени експлоатационните условия и има направени промени. Ние също така не поемаме никаква отговорност, когато поддръжката и обслужването са били извършени от трети лица, има допълнителни интервенции или са направени системни или други актуализации, които не са били одобрени от нас или върху които ние нямаме никакво влияние. Горното ще се прилага по аналогичен начин и към случаите, в които ние сме осигурили софтуер като част от логистичните или монтажни решения.
 • 10.3 Ако е налице изрична гаранция за дълготрайност или за определен експлоатационен живот на компоненти и други продукти по отношение на тяхната устойчивост на атмосферни влияния или във връзка с други техни свойства, тогава съответният гаранционен период ще започне да тече от момента на доставка. Нашето задължение за издаване на гаранция няма да важи при възникнаване на повреда в следствие на неправилен монтаж или неправилно боравене с компонента или останалите продукти. Никаква гаранция няма да се предоставя също така и при появата на щети, нанесени в резултат на необичайно натоварване, бури, нестабилност на подпочвения слой, химични или биологични въздействия. Това ограничение на отговорността ще бъде отменено единствено, ако съответната повредата е била причинена основно от дефект в материала или компонента, който може да бъде доказан. За инсталирането и манипулирането ще се прилагат техническите описания на продуктите и инструкциите за монтаж, доставени със съответния компонент и останалите стоки, наред със законоустановените или общопризнати стандарти и принципи на архитектурата.
 • 10.4 При недостатъчно предоставяне на допълнителни услуги, ние ще предложим ремонт за наша сметка въз основа на гаранция или гаранции за дълготрайност.
 • 10.5 По отношение на допълнителните услуги (особено във връзка с (i) техническите декларации /техническите доклади, (ii) тестовите отчети и (iii) тестовите/разследващи доклади, при които разследването е било проведено в лаборатория), клиентът задължително трябва да тества и да провери по адекватен начин получените резултати, препоръките и приложните бележки за практическото използване на своите продукти, както и да ги обяви за годни за употреба или да ги освободи.
 • 10.6 Всички допълнителни гаранционни права върху допълнителните услуги се отменят съгласно разпоредбите на долния чл. 11.

11. Отговорност за щети

 • 11.1.   Във връзка с предоставяните от нас стоки и услуги, ние носим в рамките на закона продуктова отговорност за телесни наранявания и имуществени щети, които могат да бъдат директно приписани на дефект в продукта. Всички изключения и ограничения на отговорността са действащи и следва да се тълкуват до границата на правна допустимост, като всеки един иск е окончателно регламентиран тук.
 • 11.2    Нашата отговорност за щети, загуби и обезщетения, свързани с допълнително предоставяните услуги (включително, но не само, развойни и инженерни услуги или логистични решения, които са извън прилагането на общоприетите технологични правила), се измерва както следва:
  • (a) не повече от стойността на дадена единична поръчка;
  • (b) не повече от сумата, фактурирана от нас през последните 12 месеца, за постоянни поръчки в рамките на една година и за един иск.
  Ако клиентът понесе допълнителни щети, независимо дали същите са в резултат на нарушение на задължението за полагане на грижи, поради некачествено изпълнение или някаква друга причина, за която ние носим отговорност, тогава клиентът ще има право на обезщетение само, ако нашите служители или заместващи агенти са виновни за проявената груба небрежност (умисъл или груба немарливост). Следното ще бъде изключено, независимо от правната причина: искове за щети, причинени от лека небрежност, компенсации за чисти финансови загуби, последващи щети (по-специално производствени загуби, закъснения, прекъсвания на работния процес и др.), пропуснати ползи, щети от искове на трети страни, всички договорени с трети лица еднократни суми или неустойки, накърнявания на репутацията, както и понесени от клиента загуби.
 • 11.3    Отказ от поемане на отговорност: Изготвените от нас в рамките на допълнителните услуги доклади за решаване на проблеми представляват предварително и базирано на нашата текуща информация и знания изключително техническо становище, което подлежи на допълнителна проверка и на цялостна информация от страна на клиента за причините и мерките за отстраняване. Без да се засяга използването на формиращи термини, тук не се правят никакви изявления относно договорната или правна отговорност или относно исковете за обезщетение. Тук не се съдържа и не се създава, било пряко или косвено, никакво потвърждение за вина, задължения, отговорност или някакъв друг иск срещу нас.
 • 11.4   Дотолкова, доколкото това е допустимо по закон, всяка една по-нататъшна договорна или извъндоговорна отговорност във връзка с всички наши доставки на стоки и допълнителни услуги ще бъде изрично изключена, особено по отношение на преки и косвени последващи щети. Това важи най-вече за задължителните разходи по монтаж и демонтаж, както и за прекъсванията на търговската дейност. Настоящото изключение от отговорността ще се прилага също така и към нашата договорна и извъндоговорна отговорност по отношение на щети, причинени от действията или бездействията от страна на нашите законни представители, служители и помощен персонал. Същата разпоредба ще се прилага и към личната договорна и извъндоговорна отговорност на въпросните представители, служители и помощен персонал.
 • 11.5    Всички регресни искове, които даден клиент или някое трето лице биха могли да предяват срещу нас съгласно продуктовата отговорност и по смисъла на австрийския закон за продуктова отговорност, ще бъдат изключени, освен ако страната, която има право на регрес, не докаже, че дефектът е причинен от нас и се дължи най-малко на проявена груба небрежност. Регресните искове на компаниите във всички случаи ще бъдат ограничени до сумата от 10,000 евро.
 • 11.6    Изключена е всяка една форма на солидарна отговорност с една или повече други компании от групата „Босар“ и нейните филиали. Клиентът има изключителното право да заведе договорни искове срещу своя контрагент.
 • 11.7    Всички искове за щети изтичат в рамките на 6 месеца от съответната щета.

12. Осигуряване на качество, тест на „Босар“ и измервателни лаборатории

 • 12.1 Работим със сертифицирана система за осигуряване на качеството съгласно ISO9001. Освен това, с цел осигуряване на качеството ние разполагаме с лаборатории за тестване и измерване, които са акредитирани по ISO/IEC17025. Услугите, отговарящи на правилата за акредитация, се предоставят единствено при условие, че са били съгласувани с нас в писмен вид най-късно към момента на подаване на поръчката.
 • 12.2 Изпитателните и измервателни лаборатории на „Босар“ са безпристрастни тестови институции, които работят при спазване на съответните стандарти и провеждат своите тестове или анализи съгласно приложимите тестови процедури или норми.

13. Анулации, оттегляне

 • 13.1 Анулирането на поръчка изисква нашето изрично писмено съгласие, както и заплащане на нашите разходи за материали и заплати.
 • 13.2 Рекламациите, свързани с отклонения в качеството, размерите и количеството на дадена доставка, не дават право за анулиране на оставащите доставки по съответната поръчка.
 • 13.3 Имаме право да се оттеглим от задълженията си за доставка, ако финансовото състояние на клиента се е влошило значително или е различно от това, което ни е било представено.
 • 13.4 Абсолютно недопустимо е клиент да се откаже от договор за работа, услуги или доставка.

14. Информационни задължения и сигурност

 • 14.1 Клиентът е длъжен да ни информира относно всички специални технически изисквания, нормативни и официални разпоредби или други рамкови условия, ако същите са от значение за нашите доставки на стоки и за предоставянето на допълнителни услуги. Редно е да се подчертае, че тази информация трябва да ни бъде предоставена своевременно и без специално искане от наша страна. Задължението за информиране важи най-вече за случаите на опасна или необичайна употреба на стоки. Най-късно към момента на подаване на поръчка нашето внимание трябва да бъде насочено към писмените регулации, стандарти или обстоятелства. Ако въпросните регулации, стандарти или обстоятелства се появат по време на нашата доставка или докато се предоставят допълнителни услуги, клиентът ще има задължението веднага да ни информира за тях.
 • 14.2 Независимо от това информационно задължение, отговорността за продукта и останалите обезпечения ще продължи да се носи от клиента.
 • 14.3 Клиентът е изцяло отговорен за спазването на общите и местни разпоредби за безопасност, както и на съответните инструкции за персонала.

15. Използване на резултатите

Резултатите от нашите услуги са предназначени изрично за използване от страна на клиента и за негова информация, като те не могат да бъдат разкривани пред трети лица или използвани по друг начин без нашето предварително писмено съгласие. Тази разпоредба важи най-вече за анализи, тестови резултати, изчисления и пр.

16. Експортен контрол и санкции

При по-нататъшните доставки на закупени от нас стоки и предоставени допълнителни услуги, клиентът се задължава да спазва съответните приложими национални, европейски, американски и международни регулации, касаещи санкциите и експортния контрол. Наред с всичко останало, това включва забрана за продажба или износ на продукция към санкционирани държави или санкционирани крайни потребители, както и забранени крайни употреби, като например разработването на оръжия без необходимо разрешение съгласно действащото законодателство.

17. Права на индустриална собственост

 • 17.1 Авторските права, както и останалите права върху нематериална и индустриална собственост, възникващи в резултат на нашите доставки на стоки и извършването на допълнителни услуги, остават изрично наше притежание. Без претенции за изчерпателност, тези права включват наши чертежи, планове, технически и друг вид документи, софтуерни програми и други разработени от нас решения.
 • 17.2 Предоставените на клиента изрични писмени права на ползване, които не могат да бъдат прехвърляни и не са ексклузивни, остават запазени за нас.
 • 17.3 Имаме право да използваме и допълнително да развиваме общоприложими знания, ноу-хау, опит и умения, които са били придобити от нас в процеса на извършване на услуги във всички наши дейности за други клиенти.

18. Поверителност

 • 18.1 Всяка една от страните по договора се задължава да разглежда като поверителни тези данни, документи и информация, които тя притежава в резултат от търговската дейност на другата страна, и които данни, документи и информация не са нито общодостъпни, нито общоизвестни. Въпросната страна няма право да предоставя, било пряко или непряко, гореспоменатите данни, документи и информация на трети лица, и няма да ги експлоатира по никакъв начин. Тези данни, документи и информация ще се използват само за изпълнение на договора. В този смисъл страните по договора ще предприемат всички необходими мерки така, че въпросните данни, документи и информация да не изтекат към трети лица или да не бъдат използвани от тях. Служителите на страните по договора са длъжни да пазят в тайна тези данни, документи и информация, освен ако те вече не са поели това задължение по силата на трудов договор. Задължението за поверителност ще остане в сила и след прекратяване на нашите договорни взаимоотношения.
 • 18.2 Нищо от съдържанието на настоящите Общи условия и правила или от съдържанието на който и да е било договор, сключен между нас и клиента, няма да бъде тълкувано като предоставящо или прехвърлящо към клиента на някакви права върху нашата конфиденциална информация и интелектуална собственост в следствие на прехвърлянето на собствеността върху стоките.

19. Защита на личните данни

Страните по договора се задължават да спазват действащите разпоредби за защита на личните данни. За всичко останало ние се позоваваме на нашата декларация за защита на личните данни, качена на следния сайт: https://www.kvt-fastening.at/de/datenschutz. Клиентът е запознат с тази декларация и я приема в нейната съответна валидна версия.

20. Приложим закон, юрисдикция

С изключение на международните референтни стандарти, приложимо ще бъде австрийското законодателство. Разпоредбите на Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки няма да се прилагат. Място на изпълнение е гр. Линц, а юрисдикция е компетентният съд в гр. Линц/Австрия, дори ако плащането е било извършено с чек или менителница. Независимо от това, „Кей Ви Ти Фесънинг“ GmbH ще има също така правото да предприема правни действия в юрисдикцията на контрагента или в неговия клон.

21. Други разпоредби

 • 21.1 Форсмажорните събития, засягащи нас, нашите доставчици или логистични партньори, които събития възпрепятстват доставката или производството на договорената дата, ще удължат времето за доставка или производство с продължителността на това прекъсване. Това по-конкретно се отнася до природни бедствия, нови или изменени закони и разпоредби, мерки, заповеди, изисквания или решения на даден съд или орган, земетресения, наводнения, пожари, експлозии, военни действия, тероризъм, бунтове, повреди на машини, спешни ремонти или спешна поддръжка на машини, енергийни източници и затруднения при доставката на суровини, стачки, липса на транспортни средства и транспортни пречки, блокирания, непредвидими трудности при доставката и производството, саботажи, кибератаки, пандемии или епидемии.
  Не сме длъжни да изпълняваме договора при наличието на пречки, които се дължат на национални или международни разпоредби на външнотърговското право, ембарго и/или други санкции.
  В случай на форсмажорно обстоятелство ние веднага ще уведомим клиента. Ако това обстоятелство продължи повече от 12 седмици и ние не успеем да се споразумеем с клиента за общ курс на действие, тогава и двете страни ще бъдат в правото си да анулират засегнатата от въпросното обстоятелство доставка или услуга.
  Клиентът няма право на обезщетение в случаите на форс мажор.
 • 21.2 Успешните поръчки са задължителни за наследниците на клиента и неговите допустими правоприемници. Преотстъпването на клиентските права или прехвърлянето на неговите задължения към трета страна изисква нашето предварително писмено съгласие.
  Независимо от казаното тук по-горе, съгласието на другата страна по договора няма да е необходимо, ако ние прехвърлим договорните си права и задължения на някой филиал или ако правата и задълженията по тези делови взаимоотношения автоматично преминат към универсални/частични правоприемници. Това преотстъпване или прехвърляне ще бъде валидно от юридическа гледна точка едва след като другата страна по договора бъде писмено уведомена.
 • 21.3 Ако в даден момент ние не заведем или не предявим незабавно иск, който произтича или е свързан с настоящите Общи условия и базираните на тях правни отношения, това няма да се счита за наш (частичен) отказ от правата ни по същество или от правата ни върху дадена сума.

22. Клауза за разделимост

Ако отделни разпоредби на тези Общи условия и правила бъдат обявени за невалидни и/или изцяло или частично неефективни, това няма да се отрази върху валидността и/или ефективността на останалите разпоредби или на част от тях. Невалидните и/или неефективни разпоредби ще бъдат заменени с разпоредби, които от икономическа и правна гледна точка се доближават най-много до смисъла и целта на невалидните и/или неефективни разпоредби. Същото важи и ако настоящите Общи условия и правила се окажат непълни.

23. Обвързващ оригинален текст

В случай на разминавания между немската и която и да е било друга езикова версия на Общите условия и правила, с предимство ще се ползва оригиналния немски текст.