Свържете се с нас

Телефон

Австрия

+43 (0)732 257700

Контакт

Щастливи сме да отговорим на въпросите ви

>Контакт

Данни за производството и качеството

Да се тестват продуктите единствено в края на монтажа е скъпо, тъй като е възможно да се наложи сложно разглобяване за отстраняване на евентуални грешки. Чрез записване на производствените данни вие можете да извършвате технически тестове по време на монтажа, да виждате напредъка спрямо производствените цели и да имате пълен запис за жизнения цикъл на продукта.

Непрекъснатата цифровизация на производството ви позволява да увеличите производителността, като същевременно подобрявате качеството и намалявате разходите.

 

Непрекъснато усъвършенстване на процеса

Целта на всяко едно производство е да постигне максимална ефективност. Това става с помощта на валидирана база от производствени данни, която е от съществено значение за оценката. Със „Сглобяване на умна фабрика“ вие получавате шанса да оцените и визуализирате всички данни, независимо от това дали е необходим преглед на отделните работни станции или на цялото производство.

В базата данни на „Сглобяване на умна фабрика“ се съхранява информация за всички възможни последователности, процесни точки и качествени индикатори, като тези данни могат да бъдат лесно и бързо намерени.

 

Табло за управление - подобрения на процеса

  Number of completed products

Брой завършени продукти, сортирани по статус OK, NOK: заявка за време.

Cycle time per station

Време на цикъл за една станция: оценка на времето от началото на работна инструкция до нейния край, оценка на една станция, показване на времето на цикъла в секунди за една станция.

 

Finished products compared to target value

Готови продукти в сравнение с целевата стойност: заявка за време, отляво са показани времената за пропускане, а отдясно - отклоненията от средната стойност.

Lead time per product

Време за доставка на продукта: средна стойност на последните X продукта, време от началото на продукта до неговия край.

 

 

Проследимост на данните за качество

Цялата производствена информаця се съхранява в база данни, която може да бъде прегледана по всяко едно време по отношение на всякакви поръчки, продукти и пр.

Съхранените данни отговарят на спецификациите от работните инструкции. Така например, при управление на отвертките се съхраняват свързаните с тях данни, като ъгъл на въртене, момент на затягане или време за завинтване. В допълнение към това, целевите стойности за завинтване могат да бъдат определени и визуализирани с помощта на крива.

Табло за управление ELAM – Оценка на всички данни от процеса по сглобяване (видео на немски език)